onsdag 18. mars 2009

Sosial kompetanse


Sosial kompetanse er ikke medfødt, men noe vi må lære hele livet. Grunnlaget til sosial kompetanse legges i barneårene, men vi kan likebell jobbe for å utvikles innen sosial kompetanse livet ut. Sosial kompetanse handler omå kunne samhandle positivt med andre mennesker i ulike situasjoner.

Sosial kompetanse består av fem hovedområder. Disse områdene er empati og rolletakning, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse og lek, glede og humor. Å være sosialt kompetent innebærer at man kan ta hensyn til andre og at man han har evnen til selvhevdelse.

Det er viktig at barn og unge får være med å bestemme og ta avgjørelser for å utvikle ansvarlighet, i tillegg til at de må være med på å ta konsekvensene av valgene de tar.

Sosial kompetanse utvikles igjennom handlinger vi tar og opplevelser vi har alene eller sammen med andre. Sosial kompetanse kan øves opp på lik linje med andre ferdigheter, og dette er noe vi kan øve opp og lære hele livet. Barna må få både negative og positive tilbakemeldinger på egen oppførsel. På denne måten lærer de mye om seg selv, sin væremåte og hva omgivelsene forventer av dem. Som BUA er det viktig å lytte til barna, trøste, oppmuntre anerkjenne og fårstå barna fra deres ståsted og i deres situasjoner. Det er også viktig å veilede barna og sette grenser i deres samspill med andre barn og voksne. Det er viktig å observere barna og vurdere barnegruppen både som en gruppe/helhet og individuelt.

Forskning viser at barn med høy grad av sosial kompetanse kommer lettere inn i lek, har større sosiale nettverk og bedre sosial støtte i hverdagen enn barn med liten grav av sosial kompetanse. Arbeidet med sosial kompetanse er viktig for å forebygge uønsket atferd hos barnet. Det er viktig at de voksne arbeider for å få et tydelig og inluderende miljø i klassen, der barna føler det er trygt å prøve ut og få tilbakemeldinger på ulike sosiale ferdigheter. Mange barn kan få en bedre hverdag dersom man arbeider på en måte der fokuset er på hvordan den ønskede atferden skal være, ikke kjefte på uønsket atferd. Det er viktig for barna med sosial kompetanse for å skaffe seg varige venner og nettverk, og for å bli inkludert i det sosiale fellesskapet. Barn som mangler sosiale ferdigheter kan ofte komme i konflikter med andre barn, i og med at de eventuelt har en uønsket atferd.
1 kommentar:

Øyvind sa...

Det var interessant å lese om sosial kompetanse. Jeg har ei datter på 2 år.

Jobber du i barnehage eller skole? Og hvilket ansettelses-forhold har du?

PS: Jeg fant bloggen din, fordi blomsten i innlegget henger på kontordøren på jobben min. Jeg jobber i en sykehjems-avdeling.

Hilsen en mann fra Bergen